Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád společnosti ALMMA s.r.o.,

Antala Staška 121/22, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 26198002, zapsáno v OR MS Praha, oddíl C vložka 78974

1. Vymezení pojmů, Rozsah a platnost

1.1. Vymezení pojmů:

„zhotovitel“ – zhotovitelem je  Almma s.r.o., IČ: 26198002, DIČ: CZ26198002, se sídlem Antala Staška 121/22, Krč, 140 00 Praha 4

„objednatel“ – fyzická nebo právnická osoba, která si objednala dílo zhotovitele

“klient” – fyzická nebo právnická osoba, která si objednala službu zhotovitele, zejména zpracování poptávky nebo zhotovení díla, případně vyplnila webový formulář na webových stránkách zhotovitele nebo jiným způsobem kontaktovala zhotovitele a dobrovolně poskytla své osobní údaje

“osobní údaje” – osobními údaji se rozumí informace o klientovi, na základě kterých lze klienta přímo či nepřímo identifikovat

1.2. Rozsah a platnost: Nebude-li v jednotlivých bodech předmětné smlouvy o dílo stanoveno jinak, platí pro sjednané obchodní případy mezi zhotovitelem a objednatelem tyto všeobecné obchodní podmínky. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním těchto všeobecných  obchodních podmínek. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí všech dalších uzavíraných smluv, které na tyto podmínky odkazují a považují se za jejich nedílnou součást.


2. Vznik kupní smlouvy

2.1. Smlouva o dílo vzniká přijetím a potvrzením závazné objednávky objednatele zhotovitelem, případně uzavřením písemné smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem. Smlouva o dílo má písemnou formu a je doručená druhé straně osobně, poštou, faxem nebo e-mailem.

2.2. Specifikace výrobku a rozsah dodávky je jednoznačně určen příslušným cenovým rozpočtem.

2.3. V případě nutnosti technických a cenových změn či upřesnění závazné objednávky objednatele, vyznačí zhotovitel tyto změny a odešle je objednateli k odsouhlasení. Účinnost těchto změn a tedy i účinnost změny smlouvy o dílo vzniká až písemným potvrzením těchto změn objednatelem a potvrzením zhotovitele o přijetí upravené závazné objednávky. O změně bude vyhotoven zápis a dodatek ke smlouvě. Sjednané změny mají vliv na cenu díla a na termín plnění, nebude-li dohodnuto ve změně smlouvy o dílo jinak.

2.4. V případě, že objednatel bude po podpisu smlouvy požadovat změnu v rozsahu cenové nabídky (počet a barevnost jednotlivých položek nebo jejich členění, doplňků, rozsah prací), je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli náklady na již objednaný materiál a práci s tím spojenou a objednatel je povinen je uhradit. Při snížení rozsahu prací ze strany objednatele po podpisu smlouvy vzniká nárok zhotovitele účtovat objednateli storno poplatek 10% z ceny odečtených prací.

2.5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy v době, kdy již probíhá její plnění (příprava výroby, objednávky na materiál atd.) je objednatel povinen uhradit veškeré prokazatelné náklady, které zhotovitel již v rámci plnění vynaložil nebo bude muset vynaložit.

2.6. Termíny plnění smlouvy o dílo jsou závazné při splnění platebních podmínek, včasného doplnění technických parametrů a u dodávek s montáží včasné stavební připravenosti dle odst. 7. těchto obchodních podmínek a potřebné součinnosti objednatele.

2.7. Na základě takto uzavřených smluv je zhotovitel povinen dodat objednateli dílo ve sjednaném množství, termínu a za sjednanou cenu a objednatel je povinen dílo odebrat a uhradit sjednanou cenu.


3. Práva a povinnosti zhotovitele

3.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit Dílo sám, je však oprávněn realizovat jednotlivá dílčí plnění prostřednictvím třetích osob; v takové případě má zhotovitel odpovědnost za řádné plnění všech povinností dle Smlouvy, jako by Dílo prováděl sám.

3.2. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne objednateli veškerou potřebnou součinnost ke splnění účelu smlouvy.

3.3. Jakékoliv skutečnosti bránící zhotoviteli při plnění smlouvy sdělí zhotovitel co nejrychleji objednateli a vyvine úsilí společně s objednatelem k co nejefektivnějšímu a nejrychlejšímu vyřešení problému a odstranění překážek stojících v plnění smlouvy.

3.4. V případě prodlení objednatele s úhradou kupní ceny delším než 10 dnů je zhotovitel oprávněn provést demontáž díla. Zhotovitel má v takovém případě právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s demontáží, jakož i právo na náhradu škody, která mu v důsledku nezaplacení díla vznikla.


4. Práva a povinnosti Objednatele

4.1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost, kterou lze po něm rozumně požadovat k řádnému plnění předmětu smlouvy. Jakékoliv problémy či nové skutečnosti týkající se závazků vyplývajících z této smlouvy objednatel neodkladně sdělí zhotoviteli a bude se snažit společně s ním o co nejefektivnější a nejrychlejší vyřešení této skutečnosti/problému.

4.2. Objednatel se zavazuje být přítomen v době zahájení montáže Díla.

4.3. Pro montáž díla objednatel místo montáže (stavební otvor) předá připravené (tzv. stavební připravenost), v místě montáže Díla, resp. v nejbližším jeho okolí nebudou probíhat již žádné činnosti narušující průběh montáže Díla.

4.4. Při nedodržení stavební připravenosti případně některé z informací odsouhlasených objednatelem na „Zaměřovacím protokolu“ budou objednateli účtovány vícepráce ve výši 850Kč za každou započatou hodinu. Pokud bude montáž vzhledem k nepřipravené stavební připravenosti přerušena, budou objednateli dodatečně účtovány s tím spojené náklady (jednorázový poplatek 4000Kč a doprava dle uvedené kalkulace přiložené v nabídce dané smlouvy)

4.5. Objednatel je povinen na svůj náklad pojistit místo montáže Díla, zejména proti krádeži Díla, vandalství, přitom pojistnou smlouvu je povinen uzavřít před termínem montáže Díla.

4.6. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s úhradou ceny díla delším než 10 dnů neprodleně na výzvu umožnit zhotoviteli přístup do místa montáže Díla a dále umožnit mu demontáž díla. Objednatel se v případě demontáže Díla zavazuje zaplatit zhotoviteli náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s demontáží, jakož i náhradu škody, která zhotoviteli v důsledku nezaplacení Díla vznikla.

4.7. Objednatel se zavazuje v případě bezdůvodného odmítnutí převzetí díla neprodleně zaplatit zhotoviteli náklady, případně též náhradu škody, které zhotoviteli vznikly v důsledku „marného“ předání (nemožnosti předání) díla.


5. Ceny a platební podmínky

5.1. Kupní ceny jsou určeny platnou cenovou nabídkou, příp. platným ceníkem zhotovitele. Takto stanovená cena povýšená o příslušnou DPH je pro obchodní případy, sjednané podle těchto obchodních podmínek, považována za cenu smluvní vč. DPH. Není-li v jednotlivých obchodních případech sjednáno jinak, není v ceně zahrnuta doprava, montáž a montážní materiál.

5.2. Za dílo vyráběné na zakázku zaplatí objednatel 60% ze smluvní ceny úhradou zálohové faktury vystavené zhotovitelem a zbytek ceny díla zaplatí objednatel v hotovosti ihned při dodání díla. U dodávek s montáží ihned po montáži díla. Při nedodržení termínů plateb se termín realizace posouvá o prodlený čas, nebo se práce přerušují do doby uhrazení dlužných plateb. Objednatel má právo na převzetí a užívání díla až po úplném zaplacení ceny díla. Zaplacením se rozumí připsání částky na účet zhotovitele nebo složením hotovosti. Dílo zůstává až do splnění všech ze smlouvy vyplývajících závazků objednatele, ve vlastnictví zhotovitele.

5.3. V případě prodlení úhrady konečné faktury se objednatel zavazuje mimo náhradu škody zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení. Tím není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody.


6. Rozsah, jakost, balení díla

6.1. Zhotovitel se zavazuje dodávat dílo ve sjednaném množství, kvalitě a případně zabalené způsobem, jaký je v obchodním styku pro takové dílo obvyklý. Rozsah díla je určen objednávkou objednatele.


7. Dodání díla

7.1. Pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak, je místem dodání sídlo zhotovitele – sklad. U dodávek včetně montáže je místem dodání a plnění místo montáže uvedené ve smlouvě.

7.2. Zakázky bez montáže: Je-li ve smlouvě místem plnění stanoveno odběrné místo u objednatele, zajišťuje zhotovitel nakládku a dopravu díla a objednatel zajišťuje jeho vyložení. Pokud z důvodů na straně objednatele nedojde ve sjednaném termínu a místě k převzetí díla, stává se nadále místem odběru sídlo zhotovitele. Zakázky včetně montáže: zhotovitel zajišťuje nakládku, dopravu díla, jeho vyložení a následnou montáž.

7.3. U dodávek včetně montáže objednatel zajistí nerušený přístup k místu montáže v době od 7:00 do 17:00hodin, pokud nebude sjednáno jinak. Objednatel dále na svůj náklad zajistí pro zhotovitele použití elektrické energie, zejména funkční zásuvky 220 V; objednatel umožní zhotoviteli vykládku komponentů z nákladního automobilu v co nejbližší vzdálenosti od místa montáže. Objednatel je povinen vyznačit veškerá vedení (el.proud, voda, plyn, odpady…) v místě montáže a seznámit s tím pracovníky firmy Almma s.r.o.

7.4. Po dobu od dokončení montáže do úhrady ceny díla nese objednatel odpovědnost za škody na zabudované (zhotovené) věci, a to v plném rozsahu. Dojde-li k poškození nebo ke ztrátě zabudované (zhotovené) věci, je objednatel zavázán k úhradě škody zhotoviteli.

7.5. Za den dodání díla se považuje den, ve kterém zhotovitel umožní objednateli nakládat s dílem v místě plnění.

7.6. V případě prodlení zhotovitele s dodáním díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny části nedodaného díla (smluvní ceny) za každý den prodlení.

7.7. Pokud je Dílo, popř. jeho jednotlivá ucelená část dodáno objednateli a ten reklamuje vadu Díla, pak v případě, kdy zhotovitel konkrétně popsanou vadu Díla odstraní ve lhůtách sjednaných ve smlouvě, nemá objednatel právo účtovat smluvní pokutu.

7.8. Objednatel je v případě díla dodávaného bez montáže povinen odebrat dílo ze skladu do 5–ti pracovních dnů od sjednaného data. Kupující je v případě prodlení odběru díla povinen zaplatit zhotoviteli skladné ve výši 100 Kč/den a smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny neodebraného díla za každý den prodlení. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok zhotovitele na náhradu škody.

7.9. Objednatel při převzetí díla sepíše se zhotovitelem „Protokol o předání a převzetí díla“, který bude dokladem o převzetí díla. V případě dodání díla vč. dopravy zhotovitelem na sjednanou adresu je objednatel povinen ve sjednané době dodání díla zajistit osobní převzetí díla, popřípadě převzetí zmocněnou osobou. K převzetí díla od dopravce je povinen kupující předložit potvrzenou závaznou objednávku (smlouvu o dílo), doklad o zaplacení, popřípadě písemné zmocnění zástupce. V případě pochybností o předložených dokladech je oprávněn dopravce dílo nevydat a náklady spojené s takto provedeným marným pokusem o dodání díla jdou k tíži objednatele.

7.10. Právem objednatele je dílo při převzetí rozbalit a zkontrolovat rozsah – množství a kvalitu dodaného díla. Zjistí-li rozdíly v kvalitě nebo množství, poznamená tyto skutečnosti do „Protokolu o předání a převzetí díla“. V případě převzetí díla bez rozbalení a kontroly se objednatel vystavuje nebezpečí, že pozdější reklamace zjevných vad nemusí být uznána za oprávněnou. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dodáním díla.

7.11. U dodávek s montáží je způsob provádění dodávky a montáže stanoven ust. § 2586 a následující/občanského  zákoníku. Po dokončení montáže bude provedena funkční zkouška za účasti objednatele a výrobek bude předán do užívání. V návaznosti na to bude sepsán „Protokol o předání díla a převzetí díla“. Vady zřejmé při předání je objednatel povinen uplatnit v ”Protokolu o předání a převzetí díla”. V případě, že objednatel nebo jeho zmocněnec tento ”Protokol o předání a převzetí díla“ bez uvedení důvodu nepodepíší, nebo se nedostaví k ohlášenému předání a převzetí díla, platí, že dílo bylo předáno zhotovitelem bez závad. Předáním díla bez závad vzniká nárok zhotovitele vůči objednateli na doplacení ceny za dílo ve lhůtě splatnosti, uvedené na konečné faktuře, vystavené zhotovitelem.

7.12. Při požadavku objednatele na odložení dodávky dílčí části nebo celého díla, specifikovaného v cenové nabídce (případně v přílohách k CN) na pozdější termín než je smluvený termín montáže, bude ”Protokolem o předání a převzetí díla” provedeno předání již realizované části díla. Zhotovitelem pak budou doúčtovány případné vícenáklady (např. doprava) a bude vystavena dílčí konečná faktura za realizovanou část díla, kterou je objednatel povinen v termínu splatnosti uhradit.

7.13. Termín dodávky díla lze změnit dle aktuálního vytížení výroby a montáží. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek (venkovní teplota pod +5 stupňů Celsia) se termín provedení díla posune na nejbližší možný termín. Termíny zhotovení a předání se dále prodlužují: dohodou smluvních stran, změnami v zadání ze strany objednatele, vznikem vyšší moci, v důsledku nepříznivých povětrnostních okolností, v důsledku neuzavření pojistné smlouvy místa montáže (pokud je montáž realizovaná firmou Almma s.r.o), v důsledku stavební nepřipravenosti místa montáže díla (pokud je montáž realizovaná firmou Almma s.r.o). V souvislosti s obecnou situací na trhu může docházet k neplánovaným zpožděním výroby a opožděným dodávkám. Dodací termíny jsou orientační, nicméně se je bude dodavatel  snažit dodržet všemi možnými dostupnými prostředky.  Zpoždění dodávky proto není důvodem pro odstoupení od smlouvy. Termíny zhotovení se prodlužují přiměřeně o dobu, po kterou příčina trvá. Pokud bude termín prodloužen v důsledku stavební nepřipravenosti, termín montáže se prodlužuje až o 30dnů po zajištění této stavební připravenosti. Termín dokončení stavební připravenosti je jeden den před nástupem na montáž.

7.14. Zhotovitel je povinen dodat dílo objednateli pouze v případě, že má objednatel splněny všechny závazky vůči zhotoviteli, a to i z jiných smluvních vztahů.

7.15. Čelní strana podomítkových rolet (tato část bude později překryta fasádou nebo zateplením) je opatřena nápisem www.almma.cz, pokud není ve smlouvě výslovně řečeno jinak.


8. Záruční lhůta – reklamace, nároky z vad

8.1.  Záruční lhůta na předokenní rolety, garážová vrata, pohony Somfy vč. jejich příslušenství,  vnitřní a vnější parapety, žaluzie, sítě proti hmyzu, stínící techniku a jejich montáže činí 24 měsíců od předání díla zhotovitelem. Zhotovitel odpovídá za závady způsobené vadami materiálu, popř. chybnou montáží (pokud byla montáž provedena zhotovitelem).

8.2. Záruční lhůta na náhradní díly je 6 měsíců nebo po uplynutí základní záruční lhůty výrobku.

8.3. Prodloužená záruční lhůta 60 měsíců

8.3.1. Prodloužená záruční lhůta je poskytována na nepohyblivé nosné části Předokenních rolet (vodící lišty, roletové schránky, koncové lamely, revizní klapky). Záruka se vztahuje na stálobarevnost  a tvarovou stálost použitých materiálů. Garážová vrata Trido se stropním pohonem Sommer. Pohony a řízení rolet Somfy.

8.4. Podmínky prodloužené záruky

Pro uplatnění prodloužené záruky je nutné:

8.4.1. Originální označení výrobku výrobním číslem, řádně vyplněný záruční list a servisní knížka, včetně všech záznamů o provádění pravidelného servisu pracovníky společnosti Almma s.r.o.

8.4.2. Prodloužená záruka je platná při objednání garančního servisu 1x ročně, která bude provedena pracovníky společnosti Almma s.r.o.  Garanční servis objedná zákazník emailem na: servis@almma.cz nebo na tel.  721 460 100. Garanční servis je zpoplatněn, viz ceník Almma s.r.o.  Prodloužená záruka se vztahuje pouze na materiál. Montážní, demontážní práce a doprava budou účtovány dle ceníku Almma s.r.o.

8.4.3. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení dílů způsobené používáním. Kratší životnost opotřebitelného dílu nelze považovat za vadu a nelze ji reklamovat.

8.4.4. Zhotovitel se v prodloužené záruční lhůtě může rozhodnout, zda nahradí vadné dílo za bezvadné nebo vadné dílo opraví. Náklady na demontáž, dopravu, zaslání, případně montáž hradí objednatel.

8.4.5. Uplatnění práva a odpovědnost za vady výrobků a služeb se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

8.5. Záruku nelze uplatnit:

– V případě neodborného uvedení do provozu nebo vadné montáže.

– Při nedbalostním nebo úmyslném poškození, nebo při neodborné nebo nedostatečné údržbě.

– Při užívání, které se neshoduje s návodem k obsluze.

– Na škody způsobené vnějšími vlivy, jako např. působením ohně, vody, solí, zásad, kyseliny nebo působením živlů.

– Při mechanickém poškození způsobeném přepravou a montáží.

– Na vady základní nátěrové barvy nebo jiné povrchové úpravy.

– V případě oprav nekvalifikovanými osobami.

– Při použití dílů jiných dodavatelů, které nejsou schválené výrobcem.

– Na díly a materiál podléhající běžnému opotřebení.

– Na baterie a žárovky (nefunkčnost z důvodu běžného opotřebení může nastat již po cca 6 měsících používání).

– Na jiné vlivy, které nejsou zaviněny předokenními roletami a garážovými vraty.

8.6. Reklamaci díla lze uplatnit v záruční lhůtě a zároveň po úplném uhrazení kupní ceny zhotoviteli.

8.7. Zhotovitel odpovídá za vady díla v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. Nedojde-li k jiné dohodě, má objednatel, v případě podstatného porušení smlouvy v důsledku vady, právo na dodání náhradního díla za vadné nebo na dodání chybějícího množství díla.

8.8. Objednatel je povinen oznámit vady díla, rozsah množství a jiné zjevné vady při převzetí díla a skryté vady v záruční době. Později uplatněné reklamace nebude zhotovitel akceptovat. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené běžným opotřebením, nevhodným ošetřením, neodbornou manipulací nebo úmyslným poškozením. Vady a škody vzniklé na díle vlastní přepravou, manipulací a montáží nelze reklamovat. Práva z odpovědnosti za vady a reklamace jsou z důvodu evidence přijímány pouze písemně na e-mailu: servis@almma.cz, na faxu: +420 318 593 999, adrese Almma s.r.o, Příbramská 1945, 263 01 Dobříš.

8.9. Zhotovitel rozhodne o reklamaci do 30 dnů od jejich prokazatelného oznámení objednatelem. Dílo, na které se vztahuje záruka, bude objednateli přednostně bezplatně opraveno. Zhotovitel si vyhrazuje právo k posouzení opravitelnosti díla a oprávněnosti reklamace. V případě nutnosti dlouhodobějšího posouzení, zda se jedná o oprávněnou reklamaci, poskytne zhotovitel objednateli bezprostředně odpovídající náhradní díl na náklady objednatele. Ověří-li se oprávněnost reklamace, vystaví zhotovitel objednateli na předmětný díl dobropis.

8.10. Každá ze stran nese při vyřizování reklamace svoje náklady na vlastní účet.


9. Odstoupení od smlouvy

9.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v následujících případech:

9.1.1. zhotovitel je v prodlení s dodáním objednaného díla kupujícímu delším než 30 pracovních dnů

9.1.2. zhotovitel je v prodlení s dodáním předmětu kupní smlouvy, řádně a včas po předchozí písemné výzvě objednatele zhotoviteli.

9.1.3. je-li zahájeno insolvenční řízení vůči zhotoviteli

9.2. zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v následujících případech:

9.2.1. objednatel je v prodlení 5 dnů se zaplacením zálohy z kupní ceny, popřípadě kupní ceny, není-li záloha sjednána

9.2.2. objednatel je v prodlení s úhradou svých závazků vůči zhotoviteli delší než 15 dnů po jejich splatnosti

9.2.3. je-li zahájeno insolvenční řízení vůči objednateli

9.2.4. objednatel je v prodlení s převzetím díla delším než 30 dnů

9.3. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně.

9.4. Odstoupení od smlouvy dle čl. 9.2. se nedotýká povinnosti kupujícího uhradit zhotoviteli škodu ve formě vzniklých nákladů, ušlého zisku a smluvních pokut sjednaných ve smlouvě či stanovených těmito všeobecnými podmínkami ve prospěch zhotovitele.

9.5. Po ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny provést vypořádání svých závazků ve lhůtě 90 dnů od odstoupení od smlouvy.


10. Ostatní ujednání

10.1. V jednotlivých smlouvách lze sjednat jiné obchodní podmínky včetně těch, které zde nejsou výslovně upraveny, v pochybnostech však platí tyto všeobecné obchodní podmínky.  Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy vyplývající z těchto všeobecných obchodních podmínek a příslušných smluv o dílo se řídí občanským zákoníkem.

10.2. Ustanovení těchto VOP jsou pro obě smluvní strany závazná. Jejich změny, odstoupení od smlouvy a ostatní práva a povinnosti smluvních stran podléhají ustanovení občanského zákoníku. Návrh smlouvy  zůstává v platnosti pro objednavatele nejdéle 70 dnů od podpisu dodavatele. Tato smlouva o dílo se stává platnou dnem podpisu objednavatele. Obě Strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku za objednatelem na třetí osobu, při neuhrazení celkové ceny za odebrané dílo po uplynutí desátého dne od předání díla zhotovitelem. Objednatel se tímto upozorňuje, že další tímto vzniklé náklady spojené s vymáháním takto vzniklé pohledávky, budou objednateli vyúčtovány a nadále po objednateli vymáhány.

10.3. Smluvní strany prohlašují, že její zástupci jsou plně způsobilí k právním úkonům a k uzavření této Rámcové kupní smlouvy. Zároveň smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí, a že byla sepsána podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, což stvrzují svými níže připojenými podpisy.11. Zásady zpracování osobních údajů

Informace o tom, jakým způsobem, proč a jak Almma s.r.o. zpracovává osobní údaje.

Informace o tom, jakým způsobem, proč a jak Almma s.r.o. zpracovává osobní údaje.

11.1. Almma s.r.o. (jako Správce), zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen “nařízení”), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým  se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů a zákonem č. 480/2004Sb., o některých službách informační společnosti.

11.2 V rámci uzavírání či plnění smlouvy dochází v souladu s článkem 6, odst. 1, písm.b) Nařízení ke zpracování osobních údajů. Zpracování je tedy nezbytné pro jednání o uzavření smlouvy, pro plnění smlouvy a také pro uplatňování práv a povinností ze smlouvy, jejíž smluvní stranou jste.

11.3  Účel a rozsah zpracování osobních údajů

Almma s.r.o. zpracovává pouze přesné osobní údaje, získané v souladu s ZOOU, za stanoveným účelem, v níže uvedeném rozsahu: plnění smlouvy a poskytování služeb, zpracovávání cenových nabídek, účetní a daňové účely, vymáhání pohledávek, splnění právní povinnosti, přímý marketing, vedení zákaznické evidence

Veškeré shromažďované osobní údaje Almma s.r.o. shromažďuje a zpracovává pouze pro výše uvedené účely, po dobu nezbytnou k plnění účelu, pro který jsou tyto osobní údaje zpracovávány tj. po dobu jednání o smlouvě, dobu platnosti a účinnosti smlouvy a po dobu, po níž je možné z této smlouvy uplatňovat práva a povinnosti. Respektujeme také požadavky národní legislativy na uchovávání některých údajů. Tyto údaje jsou chráněny maximální možnou mírou zabezpečení.

11.4 Rozsah zpracování osobních údajů

identifikační údaje: titul, jméno, příjmení

adresní údaje: adresa bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, telefon, emailová adresa

další osobní údaje: číslo bankovního účtu, údaje o platební morálce zákazníka

11.5 Souhlas se zasíláním e-mailových kampaní  je možné  kdykoli odvolat písemně na e-mail almma@almma.cz nebo poštou na korespondenční adresu společnosti Almma s.r.o., Příbramská 1945, 26301 Dobříš nebo prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každé e-mailové kampani.

11.6 Objednatel povoluje zhotoviteli pořizování průběžné fotodokumentace z realizace díla. Fotografie nebudou obsahovat osoby zákazníka – objednatele a údaje nebudou obsahovat adresu realizace. Objednatel souhlasí s tím, aby zhotovitel použil tuto dokumentaci pro referenční a marketingové účely a zhotovitel zajistí, aby při tomto použití byla zaručena ochrana osobních údajů objednatele.

 

V Praze dne 30.1.2024